Lær mer om sexologi?

Bli sexolog eller sexologisk veileder? Da er dette studie for deg!

Ønsker du å jobbe som sexolog eller fordype deg profesjonelt i faget starter vi opp nytt kull januar 2019.

Generell beskrivelse av studiet

Hva betyr det å være en seksuell rådgiver?

Sexologisk rådgivning omhandler rådgivning av personer med seksuelle problemer. De har nådd et punkt der de ønsker å få profesjonell hjelp. Ønsker du å hjelpe mennesker med å utvikle seg og se problemet fra nye innfallsvinkler og løse et problem med sexologi karakter som har vært en begrensninger klientens livskvalitet? Da er dette rette studie for deg. Det å bli trygg på rådgivning og få en grunnleggende forståelse for sexologi faget,  vil være det første steget for å lære seg bli en god sexolog.  Er du sexolog eller sexologisk rådgiver og ønsker å bli enda bedre da bør du ta modull 5.6.7.8.

Utdanningen kvalifiserer deg til å gi rådgivning til enkeltpersoner og par med konkrete problemer knytttet til seksualiteten som deretter gir en begrenset livskvalitet i perioder av livet. Arbeidet ditt er basert på mobilisering av klientressurser, og ditt råd er basert på metoder fra blandt annet personlighetsteori og psykodynamisk forståelse samt klassisk kliniske sexologi. Sexologi er et flervitenskapelig og tverrfaglig utdannings- forsknings- og arbeidsfelt. Derfor er det viktig at du gjennom  dette studiet skal man jobbe mot å skape forståelse for dine klienter, fremtre ovenfor dine klienter profesjonelt samt forstå ditt grunnlag for å gi råd til klienter angående seksuelle problemer. Vi vil arbeide med mye med traumer og arbeidet baserer seg på en forståelse av mestring og et psyko-bio-sosialt perspektiv der de relasjonelle aspektene vektlegges. Det vil være fokus på traumer i psykisk og fysisk forstand. Dette studie ønsker at du får en forståelse for bakenforliggende årsaker for seksualitenten ikke funger er det ofte vankeligheter i det generelle utviklingsforløp, ulykker, traumerhendelser,kroppslige traumer, overgreptraumer, sykdom og behandling som påvirker oss. Det vil både bli forklart fysisk og psykisk hva som skjer i kroppen og det vil bli vist øvelser og eksempler i løpet av studie. Studiet er bygd opp med et tverrfaglig siktemål. Når flere faggrupper er representert i studentgruppen, gis muligheter for at studentene kan berike hverandre faglig derfor har studiet tatt i bruk utfordringsbasert læring og veiledning/rådgivning som undervisningsmetode. Kunnskap, generell kompetanse og ferdigheter vil også bli formidlet gjennom rollespill, media, kontakt med seksuelle kulturer og subkulturer, og bearbeiding av inntrykk fra disse gjennom gruppetilhørighet.

Det vil være en glidende overgang til modull 5,6,7,8 og det vil gi små drypp for å utøve terapi på en mer avansert nivå. Dere vil løse klientcaser basert på ulik teori.

Læringsutbytte

Studiet vil gi en grunnleggende og allsidig kunnskap i sexologi basert på aktuelle forskningsresultater, samt kliniske og pedagogiske erfaringer. Sexologisk forskning og klinisk virksomheter i kraftig utvikling og hele tiden i utvikling  gi den et basis for å utvikle deg som teraput.

Utdanningen har hovedmål:

Kandidaten skal etter endt studium ha

 • Basale kunnskaper om menneskers seksualitet og uttrykk for seksualitet.
 • Kunnskaper om PLISSIT modellens tre første stadier (Permission, Limited Information og Specific Suggestions),
 • Ha evne til å bidra med å fremme kunnskap som grunnlag for videre arbeid i forhold til sexologisk rådgivning, behandling, utdanning og forskning.
 • Ha evne til kritisk og etisk vurdering av seksualitetens ulike uttrykk.
 • Ha evne til å bevisstgjøre egne og andres holdninger, verdier og emosjonelle reaksjoner i forhold til seksualitet.
 • Ha evne til å erkjenne og diskutere seksuelle problemstillinger.
 • Evne til å presentere og behandle den menneskelige seksualitet som en integrert del av individets totale livssituasjon.
 • Evne til saklig og fri kommunikasjon/informasjon om tema med seksuelt innhold
 • Evne til å identifisere og problematisere kunnskaper og verdier som uttrykkes gjennom lovverk og media.
 • Avdekke klientens behov og vurdere hva klienten trenger for å få et best hjelp til sitt problem.
 • Vurder rammer av behandling og dine egne kvalifikasjoner i forbindelse med dette.
 • Gi kvalifisert rådgivning basert på et svært avansert og bredt faglig grunnlag bestående av kunnskap og metoder utledet fra personlighetsteori og psykodynamisk teori.
 • Studenten skal etter endt utdanning ha nok metodiske verktøy for å drive sexologisk rådgivning.

Modul 1 Basal sexologi 1

Består av en generell innføring i sexologi som fag.

Faget kan grovt deles inn i to hovedtradisjoner, en medisinsk og en humanistisk.

Vi jobber med vanlige problemstillinger som kommer opp i terapirommet. Vi går dypere inn for å forstå det grunnleggende teoretikerene i sexologi faget.

 • Sexologi som fag. Menneskesyn, vitenskapsfilosofi, teori og forskningsmetoder.
 • Anatomi og fysiologi i forhold til seksualitet
 • Medisinsk sexologi
 • Seksuell utvikling
 • Seksualitet i ulike stadier av livet: Barn, unge, eldre
 • Kjønn/ Kjønnsbegrepet
 • Seksuelt mangfold
 • Seksualitet , samfunn og relgion
 • Kulturelle aspekter av seksualitet

Modul 2 Basal sexologi 2

 • Seksuelle grenseoverskridelser
 • Profesjonell tilnærming
 • Sexual Self Acknowledgement (SSA) I
 • Almen seksualitet
 • Variant seksualitet
 • Seksualitet for menn og kvinner i forhold til terapuetiske tilnærming

Modul 3 Sexologisk rådgivning 1

 • Sexual Self Acknowledgement (SSA) II
 • Seksuelle dysfunksjoner og sexologiske behandlingsmodeller
 • Seksualitet i forbindelse med graviditet og fødsel
 • Praktisk trening av rådgivning
 • Praktiske case
 • Veiledning

Modull 4 Sexologisk rådgivning 2

 • Knytte teori og praksis sammen
 • Teoretiske og praktiske aspekter ved rådgivning og behandling.
 • Inkludert personlighetsteori og psykodynamisk terapi
 • Forebygging av negative konsekvenser av seksuell adferd og å fremme kompetanse i positiv rådgivning i forhold til menneskelig seksualitet.
 • Personlighetsteori i forhold til sexsologisk rådgivning

Modull 5,6, 7 og 8 for mennsker som jobber med terapi og sexologer og som vil fordype seg i oppstart januar 2021.

Arbeidsformer

 

Vurderingsformer på modull 1-4

Det benyttes ulike vurderingsformer:

Modul 1: Hjemmeoppgave i gruppe eller induell. Vudering på produkt. Muntlig fremleggelse i plenum. Gradert karakter (A-F). F er ikke bestått.

(Alle må skrive en tekst som skal publiseres på ca 1 side om et valgfritt emne kan for å bestå studie )

Modul 2: Praktisk eksamen 2 uker. Vurdering på produkt. Gradert karakter (A-F).

Modul 3: Inviduell hjemmeoppgave på valigfri case fra ditt liv eller arbeid . Muntlig fremleggelse i plenum. .Gradert karakter (A-F).

Modul 4 Individuell muntlig eksamen med der du prøver deg som teraput over 8 uker. Gradert karakter (A-F).

Forelesninger:

Forelesninger holdes av ansatte og inviterte gjesteforelesere, og vil utgjøre en viktig del av kunnskapsformidlingen.

Basisgruppearbeid:

Det forventes/kreves stor egenaktivitet gjennom deltakelse i basisgrupper og gjennom selvstudium.

Ekskursjoner:

Week-end ekskursjon som legges til større by, ( det er mulig for studentene å komme med forslag og gi tips om hva som man bør oppleve. Det går an å velge å arrangere dette som en av eksamensoppgavene. Det bør være ca 8 timers forelesning / grupppeaktivitet og 20 timers basisgruppearbeid.

På modulene vil du bli undervist i teori, trene dine ferdigheter og få veiledning. Utdanningen omfatter således følgende:Sexologi sett i historisk perspektiv

Andre opplysninger

Praktisk

Undervisningen er organisert med til sammen 10 ukesamlinger og med arbeid i grupper eller utplassering der man jobber med temaet sexologi og rettet mot hvordan man kan jobbe og forstå faget sexologi. Studentene vil også bli utfordret til å tenke over seg selv og studiet er bygget opp så paralelt med at man skal reflektere over seg selv som person og teraput. Ønsker du å starte skriv en liten presentasjon av deg selv og hvorfor du er motivert til å starte på dette studie.

Hvilke språk?

Undervisningen foregår i hovedsak på norsk, men det kan også bli gitt forelesninger på dansk, svensk og engelsk. Pensumlitteraturen vil være norsk og engelsk.

Institutt for sexologi, klinikk som tilbyr terapi, rådgivning og kursvirksomhet i både inn og utlandet. Vi har også en del kurs og skole om du ønsker å lære mer om sexologi faget.

Hva forventes?

Det legges opp til fem ukesamlinger pr. studieår. Deltakelse i undervisningen er obligatorisk med krav om minst 90 % oppmøte. Det må gis skriftlig tilbakemelding om man uteblir fra forelesningen.Det stilles krav om at alle studenter ved instituttet har egen datamaskin til bruk i undervisning og eksamen.